Regulamin

Twórcą wszelkich materiałów edukacyjnych na stronie sklepu Mama Literka jest dr nauk humanistycznych Karolina Kowalska. Dostęp do tych materiałów jest możliwy poprzez wykupienie abonamentu (rocznego lub miesięcznego) lub zakup pakietów na stronie Sklepu.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostały przyjęte niżej wymienione definicje:

 • Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana zakupem materiałów edukacyjnych oferowanych przez Sklep Mama Literka
 • Sprzedawca – Media&Estate Piotr Kowalski, Poznań 61-655 ul. Gromadzka 27a. NIP: 9721089377
 • Regulamin – zbiór praw, obowiązków i zasad dotyczących sprzedającego, kupującego oraz materiałów edukacyjnych i sposobów ich sprzedaży
 • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: http://mamaliterka.pl
 • Usługa – sprzedaż materiałów edukacyjnych przez Sprzedającego na rzecz Kupującego

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną materiałów edukacyjnych, świadcząc tym samym na rzecz Kupującego usługi elektroniczne zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki zarówno Kupującego i Sprzedającego. Sprzedaż dotyczy materiałów edukacyjnych zamieszczonych na stronie Sklepu.
 4. Wszystkie materiały edukacyjne zamieszczone na stronie Sklepu są objęte prawami własności intelektualnej.
 5. Korzystanie ze sklepu oraz zakup materiałów edukacyjnych nie jest uwarunkowane posiadaniem specjalnych warunków technicznych przez Kupującego. Aby skorzystać z zamieszczonych treści cyfrowych Kupujący powinien mieć dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, pakiet biurowy, przeglądarkę plików .pdf oraz przeglądarkę internetową i aktywny adres e-mail. W sytuacji, gdy korzystanie z zamieszczonych treści cyfrowych wymagałoby zastosowania innych, dodatkowych warunków technicznych zostaną one określone w opisie treści cyfrowej w Sklepie.
 6. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści poprzez formularz Sklepu.
 8. Zakazane jest udostępnianie zakupionych przez Kupującego treści edukacyjnych, z wyjątkiem prowadzenia zajęć dydaktycznych, terapeutycznych, rewalidacyjnych bądź innych mających na celu edukację przedszkolną i edukację wczesnoszkolną. Zakazane jest odsprzedawanie, powielanie lub udostępnianie osobom trzecim zakupionych materiałów edukacyjnych.
 9. Wszystkie ceny, które zostały umieszczone na stronie Sklepu są cenami brutto.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną przez Sprzedającego na rzecz Kupującego jest umożliwienie mu złożenia zamówienia w Sklepie i otrzymanie dostępu do materiałów edukacyjnych zamieszczonych na stronie Sklepu. Złożenie zamówienia jest możliwe, jeśli Kupujący założy konto w Sklepie.
 3. Sprzedawca – po założeniu konta przez Kupującego – świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie tym przechowywane będą dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do swojego Konta poprzez wykorzystanie swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się przez samodzielne wypełnienie formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie Kupujący ma prawo w każdej chwili do usunięcia swojego konta poprzez przesłanie stosownego żądania do Sprzedawcy. Usunięcia konta nie powoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta. Informacje te Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu – z wyjątkiem sytuacji, gdy Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tychże informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.
 5. Kupujący ma prawo do zapisania się do newslettera. Sprzedawca świadczy wówczas również na rzecz Kupującego usługę drogę elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowych materiałach edukacyjnych, promocjach, produktach lub innych usługach Sprzedającego. Zapisanie do newslettera polega na samodzielnym wypełnieniu i przesłaniu formularza zapisu do newslettera. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji, który widoczny jest w wiadomości przesyłanej w ramach newslettera. Kupujący może również zrezygnować z otrzymywania newslettera wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy.
 6. Umowy dotyczące dostarczania treści cyfrowych zawieranych za pośrednictwem sklepu są odpłatne. Kupujący ma możliwość wyboru trzech wariantów płatności: zakupu wybranego pakietu, wykupu abonamentu miesięcznego lub wykupu abonamentu rocznego. Dostęp do treści cyfrowych zawartych na stronie sklepu jest uwarunkowany wyborem wariantu płatności za materiały edukacyjne.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującego i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności zaś środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewniania w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o jakichkolwiek nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 9. Jakiekolwiek reklamację związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący powinien zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mamaliterka.pl Składając reklamację Kupujący jest zobowiązany do określenia rodzaju i czasu wystąpienia danej nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji. Wynik rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego zostanie przekazany Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 4 Prawa własności intelektualnej

 1. Wszystkie materiały edukacyjne oraz treści cyfrowe zamieszczone na stronie Sklepu są objęte prawami własności intelektualnej.
 2. Sprzedawca poucza Kupującego, że materiały edukacyjne oraz treści cyfrowe, do których uzyska dostęp mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują wyłącznie Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca poucza Kupującego, że rozpowszechnianie treści cyfrowych objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez pisemnej zgody Sprzedającego – za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego – stanowi naruszanie praw autorskich przysługujących Sprzedającemu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 4. Sprzedawca poucza również Kupującego, że zakazane jest odsprzedawanie, powielanie lub udostępnianie osobom trzecim zakupionych materiałów edukacyjnych bez pisemnej zgody Sprzedającego.

§ 5 Zawieranie umowy

 1. Kupujący może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu się jako klient.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący zakłada konto poprzez samodzielne wypełnienie formularza rejestracji konta dostępnego na stronie Sklepu.
 3. Przed złożeniem zamówienia Kupujący jest zobowiązany do zalogowania się do swojego konta.
 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie wybranego produktu (pakietu z kartami pracy) oraz wypełnieniu odpowiedniego formularza. W formularzu niezbędne jest podanie danych, które potrzebne są do realizacji danego zamówienia. Warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia jest akceptacja niniejszego Regulaminu, z którym Kupujący ma obowiązek zapoznania się. W razie pytań bądź jakichkolwiek wątpliwości kupujący ma prawo do kontaktu ze Sprzedającym.
 5. Złożenie zamówienia uważa się za zakończone po zatwierdzeniu przycisku finalizującego zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie jest jednoznaczne z oświadczeniem woli Kupującego o zawarciu ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 6. Zapłata za zamówienie jest dokonywana przez system „Przelewy 24” (www.przelewy24.pl), czyli automatyczne płatności przelewami.

§ 6 Płatność

 1. Jedyną formą płatności dostępną na stronie Sklepu jest: płatność elektroniczna.
 2. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez system www.przelewy24.pl , PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 7792369887.
 3. Kupujący ma prawo do uzyskania faktury za zakupione treści cyfrowe. Faktura zostanie doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na wskazany przez Kupującego adres mailowy po uprzednim przesłaniu danych przez Kupującego.

§ 7 Wykonanie umowy

 1. Realizacja zamówienia zawierającego treści cyfrowe odbywa się przez przesłanie na adres mailowy podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości, w której zawarta zostanie instrukcja pobrania bądź uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.
 2. Przy wykupie abonamentu Kupującemu zostanie wygenerowane konto w ramach platformy, a dane dostępowe zostaną przesłane poprzez drogę elektroniczną na adres mailowy, o której wspomniano w punkcie 1 niniejszego paragrafu.
 3. Przy wykupie abonamentu miesięcznego dostęp do niektórych produktów może być ograniczony względem ilości i czasu pobrań, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie usług Sklepu. Przy wykupie abonamentu miesięcznego Kupujący traci dostęp do treści cyfrowych po upływie jednego miesiąca od daty zakupu.
 4. Przy wykupie abonamentu rocznego Kupujący uzyskuje dostęp do wszystkich treści cyfrowych zamieszczonych na stronie Sklepu. Dostęp ten jest ograniczony czasowo – Kupujący traci dostęp do treści cyfrowych po upływie 365 dni od daty zakupu. Przy wykupie abonamentu rocznego dostęp do treści cyfrowych nie jest ograniczony ilościowo względem ilości pobrań, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie usług Sklepu.
 5. Przy wykupie abonamentu miesięcznego lub rocznego Kupujący zobowiązany jest do korzystania z produktów w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami – w szczególności zaś:
 • Zakazane jest udostępnianie danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim.
 • Zakazane jest rozpowszechnianie treści cyfrowych w całości lub fragmentach bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy.
 • W przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego korzystania przez Kupującego z usługi abonenckiej w sposób sprzeczny z ust.5 powyżej Sprzedawca ma prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do produktów.

§ 8 Odstąpienie Kupującego od umowy

 1. Kupujący zawierający umowę ze Sprzedawcą ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów o dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie oświadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku, gdy od momentu uzyskania dostępu do treści cyfrowych wykonał on czynność pobrania treści cyfrowych w liczbie przekraczającej 10 dokumentów .pdf. Obostrzenie to dotyczy Kupującego korzystającego z opcji zakupu pakietów, wykupu abonamentu miesięcznego oraz wykupu abonamentu rocznego. Każde pobranie powyżej ilości 10 dokumentów .pdf wyklucza możliwość skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn.
 4. Treści cyfrowe (w formie elektronicznej) znajdujące się na stronie Sklepu, do których Kupujący zyskuje dostęp poprzez wykupienie pakietu, abonamentu miesięcznego lub abonamentu rocznego nie podlegają zwrotowi.
 5. Forma odstąpienia od umowy – Kupujący jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysłanego drogą elektroniczną. Aby zachować termin odstąpienia od umowy Kupujący powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy – umowę tę uważa się za nieważną, a Kupujący traci dostęp do treści cyfrowych.

§ 9 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli treść cyfrowa ma wadę.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady treści cyfrowej powinien on natychmiast powiadomić o tym fakcie Sprzedającego drogą elektroniczną.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez niego reklamacji za pomocą drogi elektronicznej.
 5. Począwszy od 1.06.2020 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wadę rzeczy sprzedanej dotyczące Kupującego, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 • Zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust.1 lit. B RODO
 • Realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust.1 lit.c RODO
 • Obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcą – art. 6 ust.1 lit. f RODO
 • Identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcą – art. 6 ust.1 lit. f RODO
 • Obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcie umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcą – art. 6 ust.1 lit. f RODO
 • Wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust.1 lit. a RODO
 1. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są : urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, hostingodawca, operator płatności.
 1. Z uwagi na korzystanie z systemu mailingowego, dane osobowe Kupujących, którzy zapisali się do newslettera przekazywane są na odpowiednich serwerach. Dostawca systemu mailingowego gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez odpowiednie mechanizmy zgodności.
 2. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagają się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierająca dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 3. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne, by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 5. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dniu zawarcia umowy.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Kupujących, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 1.06.2020 r., postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.07.2020 r.
error: Treść jest chroniona !!