Niniejszy regulamin obowiązuje od 15 grudnia 2022 r.

 

Regulamin dostępny jest nieprzerwanie na stronie internetowej niniejszego Serwisu.

 

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży przez Sprzedawcę prowadzonej w ramach Serwisu „Mama Literka” oraz określa zasady i warunki świadczenia usług elektronicznych. 


 

§ 1 Definicje

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostały przyjęte niżej wymienione definicje:

 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca na mocy ustawy zdolność do czynności prawnych,  która dokonuje lub dokonała zakupu materiałów edukacyjnych oferowanych przez Serwis Mama Literka;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
 • Sprzedawca – Media&Estate Piotr Kowalski, Poznań 61-655 ul. Gromadzka 27a. NIP: 9721089377
 • Regulamin –  niniejszy Regulamin Sklepu „Mama Literka”;
 • Serwis lub Sklep – sklep internetowy „Mama Literka”, dostępny pod adresem: https://mamaliterka.pl
 • Konto – indywidualne konto Kupującego w Serwisie, stanowiące usługę elektroniczną,  służące do korzystania z funkcjonalności Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, w tym umożliwiające dostęp do zasobów i danych Kupującego podanych podczas rejestracji, zawartych przez niego umowach;
 • Zamówienie – oświadczenie woli klienta co do zawarcia umowy ze Sprzedawcą; 
 • Sprzedaż Pliku – sprzedaż na zasadach określonych Regulaminem stanowiąca odpłatne udostępnienie Pliku zawartego w zasobach Sklepu / Serwisu umożliwiające korzystanie z Pliku w czasie i miejscu wybranym przez Kupującego na Urządzeniu Końcowym Kupującego; 
 • Abonament-  usługa odpłatnego dostępu do treści cyfrowych zawartych na stronie Sklepu określona co do ceny, czasu oraz ewentualnych ograniczeń ilościowych pobrań w ramach dostępu do treści cyfrowych; 
 • Umowa – umowa sprzedaży treści cyfrowych w formule jednorazowego zakupu pliku, pakietu lub w formule abonamentu zawarta  pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Serwisu; 
 • Umowa zawarta na odległość-  umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Strona umow, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej ilości środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 • Plik -  Plik elektroniczny lub cyfrowy, stanowiący zawartość zakupioną przez Kupującego w Sklepie, przeznaczony do odtworzenia na Urządzeniu Końcowym Kupującego;
 • Urządzenie Końcowe – urządzenie elektroniczne przeznaczone do pobierania oraz utrwalania pliku / plików cyfrowych i ich odtworzenia, np. komputer osobisty, tablet, telefon i inne podobne; 
 • Usługa – wszelkie usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu związane ze a) sprzedażą materiałów edukacyjnych (treści cyfrowych) przez Sprzedającego na rzecz Kupującego zawartych na stronie Sklepu, w tym w zakresie formuły Abonamentu oraz b) udostępnienie funkcjonalności Serwisu, w tym  dostępu do Konta oraz usługi Newslettera 
 • Usługa elektroniczna – oznacza to usługę świadczoną przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na podstawie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;


 

§ 2 Postanowienia wstępne

 

 1. Serwis „Mama Literka” prowadzony jest przez Sprzedawcę, Media&Estate Piotr Kowalski, ul. Gromadzka27a, 61-655 Poznań, NIP: 9721089377
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną treści cyfrowych (materiałów edukacyjnych) zawartych w ramach Serwisu, świadcząc tym samym na rzecz Kupującego usługi elektroniczne zgodnie z treścią Regulaminu.  Warunki sprzedaży nie mające charakteru detalicznego (hurtowe) mogą być ustalone każdorazowo indywidualnie ze Sprzedawcą. 
 3. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą. Założenie Konta Kupującego oraz składanie zamówienia i zawarcie umowy warunkowane jest zapoznanie się przez Kupującego z Regulaminem i akceptacją treści Regulaminu. Akceptacja Regulaminu stanowi o złożeniu oświadczenia przez Kupującego co do zapoznania się z Regulaminem, zrozumienia jego treści i akceptacji postanowień Regulaminu. 
 4. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania zasad wynikających z Regulaminu.
 5. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki zarówno Kupującego i Sprzedającego, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną. Sprzedaż dotyczy materiałów edukacyjnych zamieszczonych na stronie Sklepu. 
 6. Wszystkie materiały edukacyjne zamieszczone na stronie Sklepu są objęte prawami własności intelektualnej. 
 7. Korzystanie ze sklepu oraz zakup materiałów edukacyjnych nie jest uwarunkowane posiadaniem specjalnych warunków technicznych przez Kupującego. Aby skorzystać z zamieszczonych treści cyfrowych Kupujący powinien mieć dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, pakiet biurowy, przeglądarkę plików .pdf oraz przeglądarkę internetową i aktywny adres e-mail. W sytuacji, gdy korzystanie z zamieszczonych treści cyfrowych wymagałoby zastosowania innych, dodatkowych warunków technicznych zostaną one określone w opisie treści cyfrowej w Sklepie. 
 8. Przepisy niniejszego Regulaminu mające zastosowanie do Konsumentów stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy na prawach konsumenta, tj. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,  zawierającej umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla takiej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej. 
 9. Kupujący ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą w ramach danych kontaktowych Sprzedawcy, także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mamaliterka.pl.


 

§3 Konto w Serwisie. Rejestracja

 

 1. Rejestracja Konta jest konieczna do korzystania przez Kupującego z niektórych usług świadczonych przez Sprzedawcę, w tym do uzyskania możliwości zakupu Plików, pakietów Plików lub korzystania z usług Abonamentu jak i samych usług Konta Kupującego. 
 2. Założenie Konta w Sklepie jest dobrowolne i odbywa się przez samodzielne wypełnienie formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie.
 3. Podczas rejestracji Kupujący zobowiązany jest uzupełnić formularz rejestracji co najmniej w ramach pól oznaczonych jako obowiązkowe. Warunkiem koniecznym do korzystania z usługi Konta jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego treści.  
 4. Rejestracji Konta dokonuje osoba fizyczna będąca bezpośrednio Kupującym, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnych, odpowiednio reprezentant lub upoważniona osoba.
 5. Na skutek poprawnego wypełnienia formularza rejestracyjnego Kupujący otrzyma na wskazany w formularzu adres e-mail link do potwierdzenia rejestracji Konta. Użycie linku jest koniecznym elementem aktywacji oraz korzystania z Konta. 
 6. Sprzedawca nie odpowiada za udostępnienie przez Kupującego danych dostępowych do Konta takich jak login i hasło osobom trzecim.   
 7. Sprzedawca – po założeniu konta przez Kupującego – świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie tym przechowywane będą dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do swojego Konta poprzez wykorzystanie swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 
 8. Umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci usługi prowadzenia Konta zostaje zawierana z chwilą rejestracji Konta na czas nieokreślony. 
 9. Kupujący ma prawo w każdej chwili do usunięcia swojego konta poprzez przesłanie stosownego żądania do Sprzedawcy. Usunięcia konta nie powoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta. Informacje te Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu – z wyjątkiem sytuacji, gdy Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tychże informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.  


 

§ 4 Ogólne zasady odnoszące się do świadczeń w ramach Serwisu

 

 1. Zawarcie Umowy oraz świadczenie i korzystanie z Usług Serwisu odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 2. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną w szczególności a) sprzedaży materiałów edukacyjnych przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego zawartych na stronie Sklepu, b) płatnej usługi dostępu do materiałów edukacyjnych na stronie Sklepu w formule Abonamentu oraz c) udostępniania funkcjonalności Serwisu, w tym dostępu do Konta oraz usługi Newslettera.
 3. Podstawową usługą świadczoną przez Sprzedającego na rzecz Kupującego jest umożliwienie mu złożenia zamówienia w Sklepie i otrzymanie dostępu do materiałów edukacyjnych zamieszczonych na stronie Sklepu poprzez zakup pojedynczego Pliku, pakietu Plików lub dostępu do materiałów na zasadzie Abonamentu. 
 4. Treści cyfrowe stanowiące materiały edukacyjne udostępnione w ramach Sklepu opatrzone są informacją o formacie, w jakim dostępny jest Plik i innych istotnych specyfikacjach. 
 5. Kupujący przed korzystaniem z usług Sklepu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, którą to okoliczność potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji Konta, a także przy złożeniu zamówienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, stanowi jednak warunek korzystania z usług Sklepu. 
 6. Umowy dotyczące dostarczania treści cyfrowych zawieranych za pośrednictwem sklepu są odpłatne z zastrzeżeniem udostępnienia nieodpłatnie funkcjonalności Serwisu takich jak Konta Kupującego, Newslettera.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującego i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności zaś środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewniania w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o jakichkolwiek nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. 
 9. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z produktów, Plików cyfrowych, dostępu do Serwisu na zasadzie Abonamentu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami – w szczególności zaś:
 1. Zakazane jest udostępnianie danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim;
 2. Zakazane jest rozpowszechnianie treści cyfrowych w całości lub fragmentach bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy;
 3. Zakazane jest wykorzystywanie w tym rozpowszechnianie i udostępnianie zakupionych przez Kupującego treści edukacyjnych na cele komercyjne z wyjątkiem prowadzenia zajęć dydaktycznych, terapeutycznych, rewalidacyjnych bądź innych mających na celu edukację przedszkolną i edukację wczesnoszkolną. Zakazane jest odsprzedawanie, powielanie lub udostępnianie osobom trzecim zakupionych materiałów edukacyjnych; 
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści poprzez formularz Sklepu.
 1. W przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawcy przysługuje uprawnienie do zablokowania dostępu do Serwisu, w tym usługi abonenckiej do czasu wyjaśnienia przyczyn takiego stanu rzeczy oraz przywrócenia stanu zgodnego z prawem.  

§ 5 Zasady dokonywania zakupów

 

 1. Informacje o Plikach i/lub usługach wskazane w Sklepie, w tym opisy oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. 
 2. Zakup treści cyfrowych udostępnionych w Sklepie odbywa się po zalogowaniu Kupującego na Konto po uprzedniej rejestracji Konta Kupującego.
 3. Treści cyfrowe zawarte w ramach Sklepu Kupujący może nabyć odpłatnie poprzez:
 1. zakup Pliku pojedynczego;
 2. zakup Pakietu Plików;
 3. dostęp do Plików zawartych w Serwisie na zasadzie Abonamentu. 
 1. Dostęp do treści cyfrowych zawartych na stronie sklepu jest uwarunkowany wyborem przez Kupującego wariantu zakupu i płatności za materiały edukacyjne. Przy wykupie pojedynczych plików lub pakietów korzystanie jest ograniczone tylko do wykupionych produktów cyfrowych, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie Plików/ pakietów plików. 
 2. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie danych, które potrzebne są do realizacji danego zamówienia, w tym danych wymaganych przez operatora płatności takich jak podanie imienia i nazwiska,  adresu e-mail.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wybór Pliku, Pakietu Plików lub wariantu Abonamentu oraz wypełnienie formularza zamówienia. 
 4. Kupujący celem złożenia zamówienia wskazuje zamawiane Pliki i/lub usługi dostępowe poprzez dodanie do koszyka zamówień. W ramach koszyka zamówień, a przed dokonaniem zamówienia Kupujący może dokonywać modyfikacji zamówienia. 
 5. Złożenie zamówienia uważa się za zakończone po zatwierdzeniu przycisku finalizującego zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie jest jednoznaczne z oświadczeniem woli Kupującego o zawarciu ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych. Warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia jest akceptacja niniejszego Regulaminu, z którym Kupujący ma obowiązek zapoznania się.
 6. Umowa zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Kupującego wiadomość potwierdzającej specyfikację zamówienia. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość na wskazaną przez Kupującego pocztę elektroniczną potwierdzającą istotne elementy Umowy. 
 7. Udostępnienie Pliku i/lub odpowiednio usługi Abonamentu następuje nie wcześniej niż po uiszczeniu przez Kupującego zapłaty.
 8. Po uzyskaniu płatności Sprzedawca przystępuje do niezwłocznej realizacji Umowy, a możliwość pobrania Pliku/ pakietu Plików lub odpowiednio dostępu w ramach Abonamentu będzie możliwa niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dokonania płatności.
 9. Realizacja zamówienia zawierającego treści cyfrowe odbywa się przez przesłanie na adres mailowy podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości, w której zawarta zostanie instrukcja pobrania bądź uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.

 

§ 6 Abonament

 

 1. Kupujący może zamówić i wykupić dostęp do treści cyfrowych na zasadzie dostępu czasowego do ograniczonej lub nieograniczonej ilości pobrań treści cyfrowych (Abonament). Abonament stanowi umowę o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na trwałym nośniku. 
 2. Sprzedawca określa warianty Abonamentu. Warianty Abonamentu na stronie Sklepu zawierają opis zakresu Abonamentu, w tym czasowy i ewentualności ograniczeń w dostępnie do treści cyfrowych, np. poprzez limity pobrań Plików.  W szczególności w ramach Sklepu mogą być dostępne warianty Abonamentu: miesięcznego, kwartalnego, półrocznego, rocznego lub nieograniczonego czasowo (wiecznego). 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany samych wariantów oraz zakresów Abonamentów. Zmiana taka nie ma znaczenia dla Abonamentów aktywnych i nie wpływa na korzystanie z nich. 
 4. Kupujący związany jest wyborem Abonamentu w danym okresie abonamentowym. 
 5. Abonament w Sklepie nie stanowi abonamentu auto-odnawialnego. Abonament wygasa wraz z upływem okresu wykupu z zastrzeżeniem wariantu Abonamentu wiecznego. 

 

§ 7 Cena i Płatność

 

 1. Wszystkie ceny, które zostały umieszczone na stronie Sklepu są cenami brutto, a więc zawierającymi podatek od towarów i usług. Cena odpowiednio do Pliku, pakietu Plików czy usługi Abonamentu podana w Sklepie w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego wiąże Strony.
 2. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany oferty cenowej. Zmiana cen oferowanych Plików, Pakietów, Abonamentów nie ma wpływu na aktywne.
 3. Jedyną formą płatności dostępną na stronie Sklepu jest: płatność elektroniczna. 
 4. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez system „PayU” (https://poland.payu.com/ ), Payu S.A. ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 7792308495. 
 5. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uzyskania od operatora płatności potwierdzenia poprawnego przeprowadzenia płatności w przypadku płatności zautomatyzowanych.
 6. Zwrot środków pieniężnych dokonywany jest w sposób w jaki dokonana została płatność, chyba że Strony ustalą inaczej. 
 7. Kupujący ma prawo do uzyskania faktury za zakupione treści cyfrowe. Faktura zostanie doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na wskazany przez Kupującego adres mailowy po uprzednim przesłaniu danych przez Kupującego na adres sklep@mamaliterka.pl

 

§ 8 Newsletter

 

 1. Kupujący ma prawo do zapisania się do newslettera. Sprzedawca świadczy wówczas również na rzecz Kupującego bezpłatną usługę drogę elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowych materiałach edukacyjnych, promocjach, produktach lub innych usługach Sprzedającego.
 2. Zapisanie do newslettera jest dobrowolne i polega na samodzielnym wypełnieniu i przesłaniu formularza zapisu do newslettera udostępnionego na stronie Sklepu.
 3. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji, który widoczny jest w wiadomości przesyłanej w ramach newslettera. Kupujący może również zrezygnować z otrzymywania newslettera wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy. 


 

§ 9 Prawa własności intelektualnej

 

 1. Wszystkie materiały edukacyjne oraz treści cyfrowe zamieszczone na stronie Sklepu są objęte prawami własności intelektualnej i stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie majątkowe przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub Sprzedawca posiada do tych materiałów licencję twórcy obejmującą prawo do ich udostępnienia oraz rozpowszechniania w ramach Serwisu.  
 2. Kupującemu, któremu udostępniany jest plik w zakresie wykonania umowy udziela się licencji na pobraną treść cyfrową. O ile umowa i/lub zakres licencji dla danej udostępnionej treści cyfrowej, a zawartej w opisie oferty  nie stanowi inaczej licencja ta:
 1. stanowi licencję niewyłączną oraz niezbywalną;
 2. stanowi licencję odpłatną; 
 3. przysługuje na czas nieokreślony;
 4. przysługuje Kupującemu dla jego własnego użytku domowego, z zastrzeżeniem zajęć dydaktycznych, terapeutycznych, rewalidacyjnych bądź innych mających na celu edukację przedszkolną i edukację wczesnoszkolną, które to licencja obejmuje; 
 1. W przypadku braku wyraźnie oznaczonych zasad odrębnych przy danym Pliku, Pakiecie lub Abonamencie Kupujący uzyskuje licencję do korzystania z treści cyfrowych na zasadach opisanych  niniejszym Regulaminem.
 2. Opis oferowanych w Sklepie treści cyfrowych może zawierać ograniczenia licencji, w tym dopuszczalną ilość pobrań; termin obowiązywania licencji i inne.
 3. Kupujący, któremu udostępniona została treść cyfrowa nie ma prawa do udzielenia dalszej licencji (sublicencji) na korzystanie z treści cyfrowej i materiałów edukacyjnych innym podmiotom. 
 4. Kupujący nie jest uprawniony do rozpowszechniania, odsprzedawania, powielania, udostępniania treści cyfrowych objętych prawami autorskimi bez pisemnej zgody Sprzedającego, w tym dokonywania zmian treści, ich adaptacji, wszelkiego rodzaju ingerencji i modyfikacji  oraz wykorzystania ich do użytku innego niż domowy z zastrzeżeniem  zajęć dydaktycznych, terapeutycznych, rewalidacyjnych bądź innych mających na celu edukację przedszkolną i edukację wczesnoszkolną.


 

§ 10 Odstąpienie od umowy 

 

 1. Odstąpienie od umowy przez Kupującego niebędącego Konsumentem nie przysługuje, jeżeli Kupujący uiścił cenę oraz Plik, Pakiet plików lub usługa została mu udostępniona.
 2. Kupujący będący Konsumentem zawierający umowę ze Sprzedawcą ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów o dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie oświadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 4. Forma odstąpienia od umowy – Kupujący jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysłanego drogą elektroniczną. Aby zachować termin odstąpienia od umowy Kupujący powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa przed upływem terminu odstąpienia od umowy. 
 5. Kupujący może odstąpić od Umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór zamieszcza się tu:  [ link]. 
 6. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być wysłane na adres e-mail sklep@mamaliterka.pl lub adres pocztowy Media&Estate Piotr Kowalski, ul. Gromadzka27a, 61-655 Poznań. Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. 
 7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Treści cyfrowe (w formie elektronicznej) znajdujące się na stronie Sklepu, do których Kupujący zyskuje dostęp poprzez wykupienie pliku, pakietu lub dostępu w ramach Abonamentu nie podlegają zwrotowi. W przypadku odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem świadczenia umowę tę uważa się za nieważną, a Kupujący nie uzyskuje dostępu do treści cyfrowych.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 


 

§ 11 Reklamacje

 

 1. Kupujący ma prawo zgłoszenia reklamacji na zakupione Pliki i /lub świadczone usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mamaliterka.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanego problemu oraz dane zgłaszającego reklamację, numer zamówienia, dane kontaktowe do zgłaszającego reklamację. 
 3. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 4. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym w ust 3 powyżej poczytuje się za uznanie reklamacji. 
 5. Kupujący będący Konsumentem może skorzystać także z pozasądowych form rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
 1. dobrowolnej mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej; Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl;
 2. postępowania przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej; Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl;
 3. zwrócenia się do powiatowego rzecznika praw konsumentów, działających przy starostwach powiatowych lub urzędach miast; Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl;
 4. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


 

§ 12 Dane osobowe i pliki cookies

 

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca, który także odpowiada za bezpieczeństwo Danych Użytkowników na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 2. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności.  
 3. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką prywatności Serwisu. 
 4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy i świadczenia usług Serwisu. Wskazuje się przy tym, iż Sprzedawca wskazuje, że dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 1. Zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust.1 lit. B RODO
 2. Realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust.1 lit.c RODO
 3. Obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcą – art. 6 ust.1 lit. f RODO
 4. Identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcą – art. 6 ust.1 lit. f RODO
 5. Obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcie umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcą – art. 6 ust.1 lit. f RODO
 6. Wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust.1 lit. a RODO
 1. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne odpowiednio by: skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera. 
 2. Wskazuje się, że odbiorcami danych osobowych są podmiotu zaufane, tj umożliwiające realizację usług Serwisu oraz zawarcia i wykonania umowy, w szczególności: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, hostingodawca, operator płatności.
 3. Wskazuje się, że dane osobowe przetwarzane są w okresie wymaganym przepisami prawa (np. dokumentacja księgowa) lub przedawnienia roszczeń co do wykonania umowy odpowiednio, co stanowi nadrzędny interes Sprzedawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych. 
 4. Kupującemu przysługują uprawnienia co do przetwarzanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, takie jak: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 5. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies. Szczegółowe informacje w zakresie stosowania technologii cookies określa Polityka prywatności

 

§ 13 Postanowienia końcowe

 

 1. W zakresie nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa cywilnego, prawa ochrony konsumentów, przepisy odnoszące się do świadczenia usług drogą elektroniczną. 
 2. Umowa zawarta w ramach Serwisu podlega prawu polskiemu. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany. 
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie informując uprzednio Kupujących o planowanych zmianach i terminach ich wprowadzenia. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dniu zawarcia umowy. 
 5. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Zastrzeżenie nie ma zastosowania do umów zawartych z Konsumentami. 
 6. Wyłącza się odpowiedzialność prawną Sprzedawcy za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem lub niemożnością korzystania z treści cyfrowych stanowiących przedmiot Umowy, w tym z tytułu ich wad z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.  Zastrzeżenie nie ma zastosowania do umów zawartych z Konsumentami.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 15.12.2022 r.